“ก.ล.ต.”...พร้อมเปิดให้ ‘บลจ.’ ออก ‘กอง SSF’ เดือนก.พ.20 นี้

 

“ก.ล.ต.”...ได้ข้อยุติ พร้อมให้ ‘บลจ.’ ยื่นจัดตั้ง ‘กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)’ ได้ในเดือนก.พ.20 นี้ เปิดช่องทั้งตั้งกองใหม่และใช้กองเก่าเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนได้

 

 

รื่นวดี สุวรรณมงคล

 

 

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในการประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 20 ว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. สามารถส่งร่างเอกสารจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ให้ ก.ล.ต. พิจารณาได้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสนอขายกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็ว

 

ทั้งนี้แนวทางการจัดตั้งกองทุน SSF สามารถทำได้ทั้งการจัดตั้งกองทุนใหม่ หรือนำกองทุนที่มีอยู่แล้ว มาขอแก้ไขเพื่อเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน SSF ได้

           

“ก.ล.ต.คาดว่าเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน SSF จะสามารถนำลงประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ประมาณกลางเดือนก.พ.20 และ ก.ล.ต. จะสามารถอนุมัติจัดตั้งกองทุน SSF ได้ภายในเดือนก.พ. 20 เช่นกัน”

 

อนึ่งภาครัฐเห็นความสำคัญที่ประชาชนจำเป็นต้องมีการออมการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว จึงได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน SSF โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 30 ของรายได้และไม่เกิน 200,000 บาทในแต่ละปี

 

Share: