บริษัทต้อง ‘ปรับตัว’ให้สอดคล้องกับ...‘แนวโน้ม’ ที่จะเกิดขึ้น

บริษัทที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คงหลีกเลียงไม่ได้ที่จะต้องคำนึงถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนเพื่อบริษัทจะได้พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในทุก ๆ ปี ก็จะมีการพูดถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2563 นี้ ก็มีหลายที่ได้กล่าวถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มด้านความยั่งยืนใดบ้างที่บริษัทควรให้ความสนใจขอสรุปไว้ดังนี้

 

 

Eco-Business”...นำเสนอแนวโน้มสำคัญๆ ที่จะส่งผลต่อธุรกิจและสังคม สรุปได้ดังนี้

 

 • Big tech’s threat to human rights ดังนั้น เป็นไปได้ที่หน่วยงานทางการจะเพิ่มความรับผิดชอบกับบริษัทที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • Sustainable finance takes offผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพภูมิอากาศมากขึ้น จึงมีรูปแบบของบริการทางการเงินที่คำนึงถึง ESG ในการดำเนินธุรกิจหรือการตัดสินใจลงทุน เช่น Green bond เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความคาดหวังว่าธุรกิจทางการเงินจะให้ความสำคัญต่อการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
 • Capitalism challenged การผลิตและการบริโภคจะคำนึงถึงผลกระทบทางบวกมากไปกว่าการคำนึงถึงผลกำไร
 • Circular economy begins to spin for big business ธุรกิจจะมุ่งสู่ Circular economy เพิ่มขึ้น

 

 

MSCI ESG Research” เสนอในมุมมองของนักลงทุน ว่า ได้มองแนวโน้ม ‘ความยั่งยืน’ ใน 5 ประเด็น สรุปได้ดังนี้

 

 • Climate change innovators นักลงทุนจะวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนินการของบริษัทที่จะให้เป็นธุรกิจ Low carbon ซึ่งการแก้ปัญหา Climate change จำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
 • New terms for capital นั่นคือ การเชื่อมโยงเงื่อนไขการกู้ยืมจากธนาคารกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทโดยรวม เพราะจากงานวิจัยและการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ที่ดีจะมีต้นทุนของเงินทุนต่ำเนื่องจากตลาดมองว่าบริษัทนั้นมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งต่างจาก Green หรือ Sustainability bonds ที่ออกเฉพาะโครงการสีเขียวหรือทำเพื่อสังคม

 

 

 • Re-valuing real estate จากความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่า พายุ น้ำท่วม ความแห้งแล้ง คลื่นความร้อน ทำให้พื้นที่ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อการพิจารณาลงทุน
 • The new human capital paradox บริษัทหลาย ๆ แห่งจะกลายเป็น human capital multi-taskers มีการไล่คนออกในขณะเดียวกันก็รับสมัครคนที่มีความสามารถที่ค่อนข้างหายากในอุตสาหกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดการกับการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและแรงงานที่มีจำนวนมากเกินไป
 • Keeping score on stakeholder capitalism ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

 

 

McKinsey & Company” โดย ‘McKinsey Global Institutes’ รายงานประเด็น Climate Risk and Respond: Physical hazards and socioeconomic impacts สรุปได้ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น 1.5 – 5 องศาเซลเซียส ในอีก 30 ปีข้างหน้า จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจจะต้องช่วยกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดจากสภาพภูมิอากาศนั้น ๆ ด้วย

 

 

จากบทความ “2020 Will Be The Year Of Sustainable Business: Here’s Why” โดย ‘Jonquil Hackenberg’ กล่าวถึงประเด็นความยั่งยืนที่บริษัทจะต้องปรับตัว สรุปได้ว่า

 

 • Supply chains: Going circular ในกระบวนการทำธุรกิจต้องคำนึงถึง circular economy ทั้งกระบวนการ เช่น ไม่ใช่แค่การผลิตแชมพูและขนส่งในขวดพลาสติก แต่ต้องรับผิดชอบต่อการกำจัดและวิธีการรับคืนกลับขวดพลาสติกนั้น
 • Talent: Hire to retire to re-hire ในทุกวันนี้ บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงการจ้างงานพนักงานที่ออกไปแล้วกลับมาทำงานใหม่ ในการสรรหาพนักงานและฝ่าย HR จะมีแนวคิดที่เปลี่ยนจาก “hire to retire” to a “hire to retire to re-hire” ซึ่งทำให้สามารถข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ยิ่งขึ้น
 • Workforces: Gig Economy gone good มีความเชื่อว่า gig economy จะช่วยให้บริษัทเข้าถึง talent pools ได้ง่ายขึ้น เกือบจะทุกอุตสาหกรรมเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานสำคัญ
 • Workplaces: Enter the Trust Economy ต้องทำให้เกิดความไว้วางใจกันทั้งระบบธุรกิจ คู่ค้ากับบริษัทพนักงานกับพนักงาน ความไว้วางใจทำให้เกิดความโปร่งใส บริษัทต้องได้รับความไว้วางใจจากการเป็นผู้ผลิต/บริการและปฏิบัติต่อทุกคนในห่วงโซ่อุปทานอย่างเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องไว้วางใจต่อบริษัท

 

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แต่ละที่กล่าวถึงประเด็น ‘ความยั่งยืน’ ไว้ บริษัทจะต้องพิจารณาบริบทของธุรกิจเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพื่อความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน

 

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.eco-business.com/news/5-trends-that-will-shape-sustainability-and-business-in-2020/

https://www.msci.com/www/blog-posts/2020-esg-trends-to-watch/01686010882

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights

https://www.forbes.com/sites/jonquilhackenberg/2019/11/28/2020-will-be-the-year-of-sustainable-business/#7e3034b961af

Share: