หนุน ‘ธุรกิจปล่อยคาร์บอนต่ำ (low-carbon business)’...เพื่อความ’ยั่งยืนของชาติ’

จากก้าวแรกที่กล้าหาญของ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ที่ได้ร่วมกับ 9 องค์กร จัดตั้ง ‘เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)’ ภายใต้ ‘โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ’ เนื่องใน “โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 18 ที่ผ่านมา

 


ล่าสุด รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะ พร้อมนำเสนอแนวทางการผลักดันด้าน ‘ความยั่งยืนทางการเงิน (Sustainable Finance)’ ของไทย และของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ในโอกาสเข้าร่วมงาน “Central Bank and Sovereign Wealth Fund Forum 2020” และร่วมอภิปรายในช่วง ‘Green Finance’ ตามที่ได้รับคำเชิญจาก Deutsche Börse Global รวมทั้งเข้าร่วมงาน “Global Funding and Financing Summit 2020” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค. 20

 


 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ “จอมขวัญ คงสกุล” และคณะ จะเข้าพบ “Mr.Claude Marx” เลขาธิการ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. และ CSSF มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมมาตั้งแต่ปี 2012 

 

“โดยจะหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมของ 2 ประเทศ โอกาสและความท้าทายจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ประเด็นด้านความยั่งยืนทางการเงิน และคาดว่าจะเสนอกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ (capacity building) ในการพัฒนาด้าน FinTech และด้านความยั่งยืนทางการเงินต่อไป”


นอกจากนี้ เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชม และประชุมหารือกับผู้บริหาร Luxembourg Green Exchange (LGX) เกี่ยวกับ ‘Information Platform’ ซึ่งเป็นรูปแบบการรวบรวมข้อมูลของหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายและสะดวก โดย ก.ล.ต. มีแผนที่จะพัฒนา ‘Information Platform’ สำหรับหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวของไทยเช่นเดียวกัน

 

 

“การประชุมร่วมกับผู้บริหาร LGX ครั้งนี้ ก.ล.ต. จะหารือถึงการขอความร่วมมือทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานของ ก.ล.ต. ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการระดมทุนและลงทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนด้านการเงิน”

 

ก่อนหน้านั้นในวันที่ 8 ม.ค. 20 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานก.ล.ต. ได้ร่วมกับเครือข่าย TRBN จัดประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือขับเคลื่อน 3 เรื่องหลักเพื่อความยั่งยืนของชาติ

 

ในการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจาก TRBN บริษัทจดทะเบียนประมาณ 40 บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปให้ดำเนินการใน 3 เรื่องหลักก่อน คือ

 

1) ธุรกิจปล่อยคาร์บอนต่ำ (low-carbon business) รวมถึงการจัดการขยะ 

2) การพัฒนากลุ่มแรงงานผู้พิการ ผู้สูงอายุ และอดีตผู้ต้องขัง

3) การจัดการหนี้ภาคครัวเรือน

 

ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อ “ความยั่งยืน” จำเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในวงกว้างเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ และ ‘รัฐบาล’ พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้การดำเนินโครงการทำได้สำเร็จ สำหรับ ‘สำนักงานก.ล.ต.’ เองนั้น ก็ถือเป็นผู้นำที่พยายามปลุกให้สังคมไทยตื่นรู้ในเรื่องนี้อย่างแท้จริง

Share: