DCA ในกองทุนที่ใครก็นึกถึง กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล

หลายครั้งที่นักลงทุนรวมหน้าใหม่ ต้องการเริ่มต้นการลงทุนในเกิดคำถามว่า เราจะเริ่มต้นซื้อกองทุนรวมอะไรดี และมักจะได้ยินชื่อ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล หรือ BTP เป็นชื่อแรก ๆ ที่ได้รับคำแนะนำ ทำให้กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล เป็นกองทุนเริ่มต้นของใครหลายคน 

 

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ.บัวหลวง มีมูลค่าสินทรัพย์ 1.26 หมื่นล้านบาท มีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับที่ 6 หรือ อยู่ในระดับที่เสี่ยงสูง มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV 

 

ความโดดเด่นของ BTP คือการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว จากสถิติย้อนหลังพบว่า หากนักลงทุนถือกองทุน BTP เป็นเวลา 10 ปี จะได้รับผลจอบแทนสูงถึง 15.05 % ต่อปี ถือหน่วยลงทุนเวลา 5 ปี ได้ผลตอบแทน 7.96%

 

กองทุน BTP มีความโดดเด่นอีกจุดหนึ่งคือ มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกเพียง 500 บาท และมูลค่าการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท โดยมึค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม สูงสุดไม่เกิน 2.32%  ส่วนการ DCA ในกองทุน BTP จะเป็นอย่างไรลองดูได้ในตารางด้านล่างเลย

 


 

Share: