BDMS ยื่นซื้อ BH กินรวบโรงพยาบาลในราคาสุดถูก !!

BDMS หรือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของไทย มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดกว่า 348,034.84 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2563) ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในกลุ่มการแพทย์โลก ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นทั้งหมดของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH


ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น BH เป็นจำนวนทั้งสิ้น 182,513,006 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 24.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคงเหลือหุ้นที่บริษัทมีความประสงค์จะทำคำเสนอ ได้แก่

  • หุ้นสามัญจำนวน 32 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 74.83%

  • หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 21 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.17%

  • หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดทั้งนี้ BDMS จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในราคา 125 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเสนอซื้อทั้งสิ้น 85,612,731,500 บาท ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อ มูลค่ารวมของการทำคำเสนอซื้อหุ้นจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500 -102,735,277,800 บาท)


อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้ายในกรณีที่ BH จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง


บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นว่า เรามีมุมมองเป็นบวก หากดีลดังกล่าวสำเร็จ  ซึ่งจะทำให้ BDMS กินรวบธุรกิจโรงพยาบาลส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 อย่างไรก็ตามดีลดังกล่าวต้องใช้เงินสูงถึง 85,612 ล้านบาท ทำให้ต้องมีภาระเงินกู้เพิ่ม หรืออาจต้องเพิ่มทุนเพื่อหาเงินดังกล่าว โดย ราคา 125 บาท คิดเป็นราคาเสนอซื้อที่ P/E  เพียง 23.5 เท่า ซึ่งมองว่าถูกไปเมื่อเทียบกับ P/E เฉลี่ยย้อนหลังของกลุ่ม รพ.ย้อนหลัง 5ปี  ที่  30x  ซึ่งหากดีลสำเร็จ แปลว่า BDMS จะซื้อหุ้น BH  ได้ในราคาที่ถูกมาก ซึ่งเรามองว่าโอกาสที่จะเข้าเสนอซื้อทั้งหมดมีโอกาสไม่สำเร็จ (เรารอสอบถามจากผู้บริหารในเช้านี้


คงคำแนะนำ "เก็งกำไร" ผลประกอบการในปี 2562 ชะลอตัว แต่เป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่ลดลง  ขณะที่โรงพยาบาลในเครือยังเห็นการเติบโต เราคาดผลประกอบการจะกลับมาเติบโตในปี 2563 ราว 5%YoY  ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อประมาณการคือ ประเด็นโรคระบาดโคโรนา  ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง และหากเกิดการระบาดรุนแรง อาจจะกระทบต่อกลุ่มลูกค้าที่ไปใช้บริการ เบื้องต้นเรายังคงมูลค่าพื้นฐานในปี 2563 ที่ 25.50 โดยอิงวิธี DCF (WACC ที่ 6.7%)

Tags:
Share: