15 หุ้น SET50 ลดแหลก! เทรดต่ำบุ๊ค

อย่างที่ทราบกันดี ปัญหาของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ได้มีการระบาดไปยังทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เพราะอาจเป็นเหตุให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นักลงเทขายหุ้นส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

 

Wealthy Thai ได้มีการสำรวจหุ้นกลุ่ม SET50 พบว่า มีจำนวน 15 หลักทรัพย์ ที่ราคาหุ้นตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value : BV) โดยในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มหุ้นยอดนิยมอย่าง กลุม ปตท. รวมด้วย ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, IRPC, TOP รวมทั้งยังมี BANPU, BBL, IVL, KBANK, KTB, SCB, TCAP, TMB, TRUE และ EGCO

 

โดย BOOK VALUE หรือ มูลค่าตามบัญชี เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (Net Asset Value) ตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ที่คำนวณได้จากการนำสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวม ซึ่งก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเอง ส่วนการหามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ต้องหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และเมื่อกิจการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้หมดแล้ว กิจการจะนำส่วนที่เหลือมาจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการครอบครองหุ้นของแต่ละคน เรียกว่า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) นั่นเอง

ส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share= P/BV ) มีความหมายว่า หากบริษัทมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ และสามารถจะนำสินทรัพย์ที่มีอยู่แปรเป็นเงินสดตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลและชำระหนี้สินต่างๆ ให้เจ้าหนี้ตามยอดหนี้ที่ปรากฏ ณ วันที่ในงบดุลแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินทุนต่อหุ้นคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

 

P/BV = ราคาตลาดต่อหุ้น (ราคาล่าสุดต่อหุ้น) / มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ถ้าน้อยกว่า 1 เท่า คือ ราคาตลาดที่ซื้อขายกันต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

 

สำหรับหุ้นมีราคาราคาตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี มีดังนี้

 

 

Share: