“บลจ.กรุงไทย”…ลั่น ‘กองตลาดเงิน-กองตราสารหนี้’ ยังแกร่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ลงทุน

“บลจ.กรุงไทย”...พร้อมเพิ่มนโยบายโครงการ 7 กองตราสารหนี้ รองรับมาตรการจากธปท. ด้านบริหารสภาพคล่อง ลั่น ‘‘กองตลาดเงิน-กองตราสารหนี้’ ยังแกร่ง เน้นลงทุนสินทรัพย์คุณภาพ ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ลงทุน


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกแถลงข่าวถึงนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่เปิดซื้อขายทุกวันทำการและ ได้จัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม โดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถรับซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้คุณภาพดีที่เป็นกองทุนเปิด อีกทั้ง ธปท. และสถาบันการเงินของรัฐยังได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพดี ในวงเงิน 70,000-100,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้และให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมไปถึงการที่ธปท. พร้อมเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลไกตลาดตราสารหนี้ภาครัฐทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอ ไปเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 20 ที่ผ่านมา นั้น

 

(ชวินดา หาญรัตนกูล)

 

บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ทั้งในและนอกประเทศมาโดยตลอด และได้มีการปรับเพิ่มนโยบายโครงการ 7 กองทุน อันได้แก่

  • ‘กองทุน เปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS)’
  • ‘กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV)’
  • ‘กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)’
  • ‘กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF)’
  • ‘กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)’
  • ‘กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST)’
  • ‘กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (KTSTPLUS)’

 

“ให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อให้บริษัทมีความ ยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนมากขึ้น โดยสำนักงานได้ขยายอัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลงทุน ซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ากองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจะเสถียรภาพมากขึ้น และจะไม่มีผลกระทบในการซื้อขายหน่วยลงทุนทั้ง 7 กองทุนของบริษัท"


นางชวินดา ยังกล่าวอีกว่า บริษัทพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง ผ่านการคัดกรองคุณภาพ และความแข็งแกร่งมาเป็นอย่างดี ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ระมัดระวังมาโดยตลอด ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่ากองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund) ของบริษัทจะยังคงเป็นทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนที่ดีและสภาพคล่องที่สูงให้แก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง

Share: