‘อินโดรามาฯ’ ผนวก “ESG-in-process” ปลูกฝังแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”

“บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)” หรือ IVL” เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก ที่ดำเนินกิจการ โดยผนวกเอาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social และ Governance : ESG) เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (ESG-in-process)

 

ESG จัดเป็น “ข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงิน” ที่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสและความเสี่ยง รวมทั้งขีดความสามารถขององค์กร ที่มีต่อผลประกอบการในอนาคต ขณะที่ “ข้อมูลทางการเงิน” เป็นตัวสะท้อนผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัท    

 

IVL ส่งผ่านไอเดีย ESG ภายใต้กรอบแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (circular economy) ด้วยการส่งเสริมการแยกขยะและเอากลับมาใช้ซ้ำในชุมชนต่างๆ จากแนวปฏิบัติ 3R (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และนำขยะกลับมาใช้ใหม่

 

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ร่วมกับ “มูลนิธิแจนแอนด์ออสการ์” (Jan & Oscar Foundation) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เน้นสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเลือกชุมชนเล็กๆ ในเกาะเหลา จ.ระนอง ซึ่งมีชาวมอแกนอาศัยอยู่กว่า 200 คน และมีโรงเรียนบ้านเกาะเหลาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงการคัดแยกขยะรีไซเคิล


 


“ขยะในทะเลส่วนใหญ่ มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม และโฟม ถัดมาคือขยะจากการทำการประมง เช่น อวน และเชือก ยังไม่รวมขยะอื่นๆ ที่พบได้ในทะเล เช่น เศษบุหรี่ รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ จากบ้านเรือนของเราเอง” สยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่าย CSR แผนกสื่อสารองค์กร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL กล่าว

 

อย่างไรก็ดี ขยะที่ดูเหมือนๆ กัน โดยเฉพาะพลาสติก แต่การนำกลับมาใช้กลับไม่เหมือนกัน พลาสติกประเภท PET ที่มักจะนำไปผลิตเป็นขวดใสๆ ถือเป็นพลาสติกที่มีคุณค่า เพราะสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ใหม่ 100% สามารถผลิตเป็นเส้นใย เส้นด้าย ผลิตเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ หรือแม้แต่กลับไปเกิดใหม่เป็นขวด PET ได้เหมือนเดิม ยังคงความใส สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

ดร.ไมเคิล พาโดส ผู้จัดการ มูลนิธิแจนแอนด์ออสการ์ อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกมาให้ความรู้กับเด็กๆ ชุมชนมอแกน เกาะเหลา จ.ระนอง ว่า ชาวมอแกนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเรือ ยังชีพด้วยการหาปลา งมหอย จับปู และสัตว์ทะเลต่างๆ ในทะเลอันดามัน มาหลายรุ่น ทุกวันนี้อวนของพวกเขาเต็มไปด้วยขยะทะเล ซึ่งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

 

ทางมูลนิธิจึงเริ่มโครงการ “พลาสติกทางทะเลและชุมชนชายฝั่ง” เพื่อขับเคลื่อนชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมแนวคิดด้านการแยกขยะและรีไซเคิลให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ จ.ระนอง และชุมชนมอแกน โดยมีเป้าหมายต้องการกำจัดขยะออกจากทะเลอันดามัน แม่น้ำ หรือลำคลองที่ไหลลงสู่ทะเล และนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ กลับเข้าสู่กระบวนการที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะที่ลงสู่ท้องทะเล โดยจัดตั้งองค์กรชุมชนที่ส่งเสริมการแยกขยะภายใต้แนวคิด 3R (Reduce, Reuse และ Recycle) ผ่านโรงเรียนประถมศึกษาใน จ.ระนอง และหมู่บ้านมอแกน

 

“ชาวมอแกนมีความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จะไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้คุณค่า ซึ่งแนวคิดนี้นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ และสามารถต่อยอดเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง” ดร. ไมเคิล กล่าว

 

IVL มองว่า การให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้เด็กๆ ตระหนักถึงปัญหา และเข้าใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ ถือเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

 

“การให้เด็กๆ ได้เห็น และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จะช่วยให้มีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของพลาสติก และวัสดุชนิดต่างๆ อย่างรู้คุณค่า สามารถใช้งานอย่างมีประโยชน์สูงสุด และแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อได้ อีกทั้งยังส่งต่อความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ ให้กับครอบครัวและชุมชนของพวกเขาได้เป็นอย่างดี” สยุมพรกล่าว


 


นอกจากการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนบ้านเกาะเหลาแล้ว บริษัทและมูลนิธิฯ  ยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเด็กๆ และชาวบ้านชุมชนมอแกน ที่เกาะพยาม จ.ระนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกาะพยาม และโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศน์ จ.ระนอง รวมทั้งหมดกว่า 430 คน

 

IVL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีพนักงานทั่วโลกกว่า 20,000 คน และมีรายได้รวม 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นสมาชิก “ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลก” และ “กลุ่มดัชนีตลาดเปิดใหม่” (DJSI) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีเครือข่ายสาขาทั่วโลก

 

 

Share: