“การลงทุนแบบ ESG”…มีปัจจัยเชิงคุณภาพมาก-ปัจจัยเชิงปริมาณน้อย

แม้การลงทุนแบบ ‘ESG’ จะมีแนวโน้มดีขึ้นในอุตสาหกรรมลงทุนมาหลายปีติดต่อกัน แต่ก็ยังไม่สามารถเป็นกระแสหลักที่จะฝังตัวในโมเดลการลงทุนของกองทุนขนาดใหญ่ได้ เหตุผลเนื่องจากการลงทุนแบบ ESG มีปัจจัยเชิงคุณภาพมากและปัจจัยเชิงปริมาณน้อย เช่น ความเป็นธรรมต่อแรงงาน ความหลากหลายของชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งตีค่าเป็นตัวเงินได้ไม่ชัดเจน มุมมองเรื่อง ‘Risk’ และ ‘Opportunity’ อาจมองได้ไม่ครบ


“ที่สำคัญ โครงการลงทุนแบบ ESG หลายๆ โครงการล้วนมีเอกลักษณ์พิเศษ ใช้วิจารณญาณสูงและเปรียบเทียบกันไม่ได้ ทำให้ยากที่ถอดรหัสจากประสบการณ์ทั้งที่สำเร็จและล้มเหลว ข้อจำกัดที่ไม่สามารถฝังในโมเดลทางการเงินได้นี้ ก็ทำให้การลงทุนแบบ ESG มีข้อจำกัดในตัวเอง”


บทความเรื่อง Integrating ESG Factors into Financial Models for Infrastructure Investments” ได้ให้ข้อเสนอว่า หากเราทำให้ ESG ฝังตัวในโมเดลการเงินสมัยใหม่ได้แล้ว การลงทุนแบบ ESG จะได้รับความนิยมกว่านี้มาก อย่างไรก็ดี กระบวนการนี้อาจไม่ง่ายนัก การดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำในสามขั้นตอนดังนี้ คือ

 

  1. เราจะต้องระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง E,S และ G และแยกแยะให้ได้ว่า ปัจจัยใดเป็นปัจจัยเชิงคุณภาพ และปัจจัยใดเป็นปัจจัยเชิงปริมาณ ปัจจัยเรื่องคุณภาพน้ำ อากาศ ย่อมสามารถวัดในเชิงปริมาณได้ดีกว่าปัจจัยเรื่องสุขภาวะของคนงาน เป็นต้น

  2. เชื่อมโยงปัจจัยเชิงปริมาณกับโมเดลทางการเงิน เช่น ปริมาณน้ำเสีย ระดับความเป็นพิษ เชื่อมโยงกับต้นทุนการผลิตประเภทต้นทุนทางตรง (Direct Cost) ประสิทธิภาพเครื่องจักรเชื่อมโยงกับต้นทุนการจัดหาและค่าเสื่อมราคา เป็นต้น


 

  1. ใส่ค่าตัวเลขทางการเงินทั้งที่เป็น Risk และ Opportunity ด้วยตัวเลขที่วิเคราะห์กลั่นกรองจากโครงการ ESG ในอดีต เช่น ความเป็นพิษของน้ำในกระบวนการผลิต อาจเชื่อมโยงกับต้นทุนของการบำบัดที่สูงขึ้นตามระดับความเป็นพิษของน้ำ หรือหากบำบัดไม่ดีพอ ค่าปรับที่ต้องเสียให้แก่หน่วยงานรัฐอยู่ระดับใด เป็นต้น ซึ่งต้นทุนที่ประเมินออกมานี้ จะส่งผลต่องบกำไรขาดทุนและกระแสเงินสดของกิจการ

 

 

การสร้าง ‘โมเดลการเงินแบบ ESG’ ย่อมทำให้เกิดความเป็นมาตรฐานของการพิจารณาลงทุน ทำให้นักลงทุนต้องคิดวิเคราะห์ทั้ง ‘Risk & Opportunity’ อย่างรอบด้าน ส่งเสริมให้มีการเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของโครงการ ESG ต่างๆ ในอดีต และที่สำคัญจะทำให้การลงทุนแบบ ESG กลายเป็นกระแสการลงทุนหลัก (Main Stream) ของอุตสาหกรรมการลงทุนอย่างแท้จริง


Source: Integrating ESG Factors into Financial Models for Infrastructure Investments, WWF Switzerland-B Capital Partners,

 

Share: