“การลงทุนอย่างยั่งยืน”...มีความสำคัญมากขึ้นบนเวทีโลก

ปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่ามีการตื่นตัวในเรื่อง “ESG” มากขึ้น โดยเฉพาะการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้ถุงพลาสติกของหลายห้างร้าน ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นอาจทำให้นักลงทุนหลายท่านตระหนักว่า ESG เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

 

“แม้กระทั่งเรื่องการลงทุนที่จะสะท้อนไปที่ผลการดำเนินงานของกองทุนเช่นกัน ซึ่งในอนาคตอาจมีหลาย บลจ. ที่จะให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวมากขึ้นดังเช่นในตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐที่บลจ. และนักลงทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนกันอย่างแพร่หลาย”ทาง Morningstar” เองนั้น นอกจากจะมีการจัดทำ Morningstar Rating” หรือ “การให้ดาวกองทุน” ที่คำนวณจากผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนแล้ว ยังมีการให้เรตติ้งที่ใช้เกณฑ์ด้าน ‘ESG’ มาเป็นหลักในการจัดอันดับนั่นคือ Morningstar Sustainability Rating” ด้วยเช่นกัน

 

“โดยหลักการพิจารณาจะมีการประเมินโดย ‘Sustainalytics’ ซึ่งจะให้เรตติ้ง ‘ESG Risk’ ของแต่ละบริษัทที่กองทุนถืออยู่ซึ่งการให้เรตติ้ง ESG Risk นั้นจะพิจารณาว่าประเด็น ESG ใดมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับบริษัทและมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร รวมถึงความเสี่ยงเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรในระยะยาว”

 

 

เมื่อได้ ‘ESG Risk’ ของแต่ละบริษัทแล้วก็จะนำไปสู่การคำนวณMorningstar Sustainability Rating” ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ‘High’ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดคือ 5 ลูกโลก และ Above Average, Average, Below Average และ ‘Low’ หรือ 1 ลูกโลก

 

ปัจจุบัน ‘กองทุนรวมไทย’ ที่มี Morningstar Sustainability Rating มีจำนวนทั้งหมด 835 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 20) โดยกลุ่ม Equity Large-Cap มีกองทุนที่ถูกจัดอันดับ Morningstar Sustainability Rating มากที่สุดรวม 272 กองทุน

 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการให้เรตติ้งทั้ง 2 รูปแบบนี้ โดยนำกองทุนที่ได้รับการจัดเรตติ้งทั้ง 2 แบบจำนวน 485 กองทุน มาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระดับ Morningstar Rating ตั้งแต่ 1-5 ดาว จะพบว่า กลุ่มกองทุนที่ได้ Morningstar Rating 5 ดาวนั้น เป็นกลุ่มที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ในระดับ Above Average และ High รวมกันมากกว่ากลุ่มอื่น

 

“ขณะเดียวกันกองทุนที่มี Morningstar Rating 1 ดาวจะมีกองทุนที่ได้ Morningstar Sustainability Rating ระดับ Average หรือต่ำกว่าในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่น”

 

สะท้อนว่าหากกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจัดการด้าน ‘สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)’ แล้วจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยเช่นกัน

Share: