“บลจ.กรุงไทย”...ขาย ‘กองตราสารหนี้’ 3 เดือนชู 0.40% ต่อปี

“บลจ.กรุงไทย”...เพิ่มทางเลือกช่วงดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ ส่ง ‘KTSIV3M2’ อายุ 3 เดือน ลุยตราสารหนี้คุณภาพไทย คาดผลตอบแทน 0.40% ต่อปี ขาย 27 – 30 เม.ย. 20 นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย ‘กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2 (KTSIV3M2)’ ในวันที่ 27 - 30 เม.ย. 20 อายุโครงการประมาณ 3  เดือน มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ  เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ในสัดส่วนโดยประมาณ 9% และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนโดยประมาณ 91%  

 

(ชวินดา หาญรัตนกูล)

 

 

 “ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.40% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม”


นางชวินดา ยังกล่าวอีกว่า ตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ 10-17 เม.ย. 20 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนมีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อกลับ ของนักลงทุนสถาบันในประเทศท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง โดยในฝั่งของตราสารหนี้เอกชน Liquidity Spread ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความกังวลต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยใน สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 4,994 ล้านบาท


ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามความต้องการ ลงทุนในพันธบัตรเพื่อลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐจากการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 


“อย่างไรก็ดีในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์อัตราผลตอบแทนกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการ ย้ายเม็ดเงินกลับไปลงทุนในหุ้น ขานรับข่าวความคืบหน้าของการพัฒนายารักษาโรค COVID-19  และการเตรียมเปิด เศรษฐกิจของสหรัฐ”


โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 3 bps. มาอยู่ ที่ 0.20% ต่อปี อายคุงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 5 bps.มาอยู่ที่ 0.36% ต่อปี  และอายคุงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 9 bps. มาอยู่ที่ 0.64% ต่อปี

Share: