บริษัทควรมีการ ‘บริหารจัดการน้ำ’ ที่มีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญในปีนี้ที่ภาคธุรกิจไม่อาจละเลยและหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือปัญหา “ภัยแล้ง” ซึ่งสามารถส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย นำมาซึ่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องรับมือ วางแผน เตรียมการ และแก้ไข


“ภัยแล้ง” หรือ “สภาวะการขาดแคลนน้ำ” ไม่มีปีไหนที่เราไม่พูดถึงกัน ทุกปีฝนจะแล้งจากภาวะปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือทิ้งช่วงตกนานหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อเกิดภัยแล้งนี้จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อแหล่งน้ำทำให้เกิดการขาดแคนน้ำในการอุปโภคและบริโภค


  • ภาคการเกษตร เช่น พื้นดินขาดความชุ่มชื้น พืชชะงักการเจริญเติบโต คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีและลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เป็นต้น
  • ภาคอุตสาหกรรม อาจหยุดชะงัก ลดกำลังผลิต เพราะขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการขบวนการผลิต
  • ธุรกิจพลังงาน ส่งผลต่อผลผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงเนื่องจากการไหลของน้ำผ่านเขื่อนลดลง
  • ภาคสังคม อาจเกิดความขัดแย้งในการใช้น้ำการจัดการคุณภาพชีวิตลดลง เกิดการขาดสารอาหาร เพิ่มโอกาสเกิดโรคระบาดเกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งบนบกและในน้ำ

 

 

“ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องไม่ลืมที่จะเตรียมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งนี้ด้วยซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากในขึ้นในทุกปี”


เพื่อบริหารจัดการน้ำขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทควรมีแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการน้ำและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เช่น นโยบายและแผนในการบริหารจัดการน้ำการติดตามปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้อย่างเป็นระบบการวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณหรือคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น


นอกจากนี้ บริษัทควรมีการ ‘ประเมินความเสี่ยง’ และ ‘ระบุผลประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ’ ว่าจะมีผลกระทบต่อองค์กรหรือไม่ อย่างไร เช่นปริมาณและคุณภาพน้ำที่องค์กรใช้ในการผลิตการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับน้ำความขัดแย้งกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการจากการแย่งใช้น้ำความเสี่ยงด้านน้ำของคู่ค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท เป็นต้น


“ในการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ บริษัทควรกำหนดความถี่ในการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำและนำผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำมากำหนดโครงการหรือแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างเหมาะสมเช่น ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด ลดการใช้น้ำ การ Recycle น้ำ ดูแลแหล่งเก็บน้ำให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำเตรียมกักเก็บน้ำให้เพียงพอในแต่ละปี เป็นต้น”


ปัญหาบางอย่างไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่หากมีปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกๆ ปี และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นๆ บริษัทควรมีการวางแผนรับมือ หาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน

Share: