ยกเว้นเช่าพื้นที่นิคมฯ 3 เดือน อุ้มเอกชนช่วงโควิด-19

บอร์ดกนอ.ไฟเขียว 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมฯ ช่วงโควิด-19 ลดค่าเช่าที่-ค่าบำรุงรักษา-ยกเว้นค่าบริการอนุญาต เล็งคลอดแคมเปญพิเศษดึงดูดการลงทุนต่อเนื่อง
 
 

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ กนอ.เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือที่คณะกรรมการ กนอ.เห็นชอบประกอบด้วย 1.การลดค่าบำรุงรักษาที่ กนอ.เรียกเก็บกับผู้ใช้ที่ดินทุกรายในอัตรา 10 % เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563)  2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 11 รายการ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย. 2563)

 

3.การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดินและอาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ยกเว้นค่าเช่า ระยะเวลา 3 เดือน และกรณีผู้เช่าที่ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ลดหย่อนค่าเช่าอัตรา 25 % ของค่าเช่าปี 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

 

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยการลดหย่อนค่ากำกับบริการ  10 % ของค่ากำกับบริการปี 2563 และมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การขยายระยะเวลาการชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ กนอ.เรียกเก็บจากเดิมที่ต้องชำระภายใน 20 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ เป็น 60 วัน นับจากวันได้รับใบแจ้งหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ได้จนถึงเดือนก.ย. 2563 และสามารถแบ่งชำระได้โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายในเดือนก.ย. 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย

 

ขณะที่ผู้เช่าที่ดินหรือทรัพย์สิน กนอ. สามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าที่ดินส่วนที่เป็นเงินสด โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน ทั้งนี้ ผู้เช่าต้องที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี และปรับลดอัตราเงินเพิ่มพิเศษเนื่องจากการชำระล่าช้ากว่ากำหนด จากอัตรา 15 – 18 %เป็นอัตรา 6.00 %ต่อปี

 

“บอร์ดกนอ.อนุมัติมาตรการครี้งนี้พื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์การโควิด-19 จบลง”น.ส.สมจิณณ์ กล่าว

 

อย่างไรก็ตามกนอ.เตรียมออกโปรโมชั่นใหม่และข้อเสนอพิเศษให้กับนักลงทุนมากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

Share: