เห็นชอบโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ร่วมกับ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” จัดประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในตลาดทุนไทย เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. อันเป็นการหารือต่อเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 โดยมี “ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล” รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

 

 

ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ที่ TRBN ร่วมกับ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์” นำเสนอ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนดูแลป่าเพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอน สนับสนุนให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง เกิดการจ้างงานภายในชุมชน และช่วยลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ตัวเมือง โดย ก.ล.ต. นำร่องการดำเนินการโครงการดังกล่าวและเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนและหน่วยงานอื่น เพื่อผนึกกำลังในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สำหรับการดำเนินการในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มแรงงานผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้พ้นโทษ รวมถึงการจัดการหนี้ภาคครัวเรือน จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในลำดับต่อไป

 

 

ทั้งนี้ การประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมานั้น มีข้อสรุปให้ดำเนินการใน 3 เรื่องหลัก คือ

(1) ธุรกิจปล่อยคาร์บอนต่ำ (low-carbon business) รวมถึงการจัดการขยะ

(2) การพัฒนากลุ่มแรงงานผู้พิการ ผู้สูงอายุ และอดีตผู้ต้องขัง

(3) การจัดการหนี้ภาคครัวเรือน โดยมีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายความยั่งยืน 


ในท่ามกลาง ‘วิกฤติ COVID-19’ แต่การขับเคลื่อนยุทธศาตร์เพื่อความยั่งยืนของประเทศไม่เคยหลับใหล แต่ยังคงก้าวย่างเดินหน้าที่ละก้าวอย่างต่อเนื่อง

Share: