กกพ.ไฟเขียว BGRIM นำเข้า LNG โบรกฯ เล็งปรับประมาณการขึ้น  

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ในการประชุมครั้งที่ 35/2563 (ครั้งที่ 678) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้เห็นชอบให้บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมแล้วมีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 5 ราย จากเดิมประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด

 

ทั้งนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใหม่จะสามารถดำเนินการประสานงานติดต่อคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ (LNG Receiving Terminal) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อศึกษาความสามารถของระบบก๊าซธรรมชาติ การจองการใช้งานระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอรับใบอนุญาต

 

อย่างไรก็ตามกกพ.ตระหนักดีว่าการเปิดการแข่งขันก๊าซธรรมชาติเป็นเรื่องใหม่ และกกพ.ก็ได้ออกประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และกำกับผู้ได้รับใบอนุญาตให้พัฒนากฎกติกาเกี่ยวกับ Third Party Access (TPA Codes) ทั้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและคลังเก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทย แต่ก็ยังไม่มีผู้สนใจมาใช้งานเนื่องจาก LNG ในตลาดโลกมีราคาสูงกว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

 

ล่าสุดกกพ.ได้ดำเนินการตามมติกพช. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยให้กฟผ.ทดลองนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวน 2 ลำเรือในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนเมษายน 2563 ตามลำดับ เพื่อทำการทดสอบระบบบริหารจัดการระบบท่อก๊าซธรรมชาติและคลังเก็บก๊าซธรรมชาติ เช่น ทดสอบการประสานงานในการเรียกใช้ก๊าซและการสั่งจ่ายไฟฟ้า และทดสอบการบริหารจัดการด้านคุณภาพบริการ ซึ่งผลทดสอบอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

 

ปัจจุบันราคา LNG ในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ต่ำ และจะเป็นโอกาสที่ผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวในการเตรียมความพร้อมและติดต่อประสานงานผู้ผลิตเพื่อนาเข้า LNG ในอนาคต อีกทั้งผู้ได้รับใบอนุญาตทุกรายจะต้องศึกษาโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างราคา และกฎกติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TPA Codes ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประโยชน์ในการนำเข้า LNG ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และในจังหวะที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้กกพ.ได้ตระหนักถึงปัญหาจากการปฏิบัติ หรือมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตในระยะเริ่มต้น และ กกพ.ได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางแห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

รายงานจากสื่อสารองค์กร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ระบุว่า บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด ดังกล่าว เป็นบริษัทย่อยของ BGRIM

             

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า ประเด็นบอร์ดกกพ. อนุมัติ BGRIM ได้ไลเซ่นส์จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รองรับการนำเข้า LNG ดังกล่าวนั้น มีโอกาสปรับประมาณการขึ้น

Share: