“บลจ.กรุงไทย”...ขาย ‘Term Fund’ 6 เดือน ประมาณตอบแทน 0.40% ต่อปี

 

“บลจ.กรุงไทย”...ส่ง ‘กอง KTSIV6M3’ อายุ 6 เดือน ลุยตราสารหนี้ในประเทศ คาดผลตอบแทน 0.40% ต่อปี ขาย 8 – 12 มิ.ย. 20 นี้

           

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนรอบใหม่ คือ ‘กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน3 (KTSIV6M3)’ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิ.ย. 20 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ/ตราสารหนี้ธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลที่เป็นต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

 

                   

ชวินดา หาญรัตนกูล

 

โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุนคือ หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนประมาณ 9 % ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.15% ต่อปี และพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 91% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.46% ต่อปี (ที่มาของข้อมูล: ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 2 มิ.ย. 20)และเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

 

“อนึ่ง ทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ภายใต้กรอบการลงทุนของ บริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้”

 

นางชวินดา ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 22-29 พ.ค. 20 อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทุกช่วงอายุตามแรงขายของนักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนต่างชาติตามกระแส Risk on จากการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 ของรัฐบาล ในส่วนของตราสารหนี้เอกชน Credit/Liquidity Spread ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามความกังวลต่อผลกระทบของมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้โดยเฉพาะหลังการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดขายสุทธิจำนวน 9,736 ล้านบาท  

 

“ในส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ มีการปรับตัวขึ้นลงในช่วงแคบ ท่ามกลาง กระแส Risk on จากมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในหลายรัฐท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุ คงเหลือ 2 ปี ปรับตัวลดลง 1 bps.มาอยู่ที่ 0.16% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 3 bps.มาอยู่ที่ 0.30% ต่อปี และ อายุคงเหลือ10 ปีปรับตวัเพิ่มขึ้น 1 bps.มาอยู่ที่ 0.65% ต่อปี”

 

Share: