10 อันดับ บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมมากสุด ในตลาดหุ้นไทย

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ในตลาดหุ้นไทย บริษัทไหนบ้างมีสินทรัพย์รวม (Total Asset) มากที่สุด และในจำนวนนั้นมี อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม อยู่ในระดับที่มากน้อยแค่ไหน วันนี้วันนี้ Wealthy Thai ได้รวบรวมมาฝากนักลงทุนอีกเช่นเคย


สำหรับอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทลงทุนไป โดยกิจการใดมีค่าอัตราส่วนนี้ยิ่งสูง กิจการนั้นจะสามารถใช้เงินทุนที่ต่ำในการสร้างรายได้


จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า สิ้นไตรมาส 1/63 บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด 10 อันดับ (เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย) ได้แก่ KBANK, BBL, KTB, SCB, BAY, PTT, TMB, CPF, PTTEP และ SCC โดยในข้อมูลดังกล่าวพบว่า 5 อันดับแรกจะเป็นกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุดของตลาดหุ้นไทย แต่ใน 10 อันดับดังกล่าว PTT ถือว่าเป็นบริษัทที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมมากที่สุด ตามด้วย CPF และ SCC มีรายละเอียดในตารางดังนี้

 

 

หุ้นแบงก์ติดโผสินทรัพย์รวมมากสุดในตลาดหุ้น

อันดับ หนึ่ง KBANK สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/63 มีจำนวน 3,483,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.76% จากณ สิ้นปี 62 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) และการเติบโตของสินเชื่อ


อันดับ สอง BBL มีสินทรัพย์รวม 3,395,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178,547 ล้านบาท จาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายการสำคัญ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อมีจำนวน 2,115,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54,641ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิมีจำนวน 505,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,807 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมการให้กู้ยืม สำหรับเงินลงทุนสุทธิมีจำนวน 615,788 ล้านบาท ลดลง 31,909 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน


อันดับ สาม KTB งวดไตรมาส 1/63 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,163,060.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 62 ที่อยู่ระดับ 3,012,216.12 ล้านบาท โดยมี อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมที่ 0.05 เท่า


อันดับ สี่ SCB งวดไตรมาส 1/63 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,136,027.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 62 ที่อยู่ระดับ 2,963,746.32 ล้านบาท โดยมี อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม 0.06 เท่า


และอันดับ ห้า BAY งวดไตรมาส 1/63 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,514,415.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 62 ที่อยู่ระดับ 2,359,591.60 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม 0.06 เท่า อย่างไรก็ตามจากสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เกิดจาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 57,143 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากกับสถาบันการเงินจำนวน 49,053 ล้านบาท


รวมทั้งเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจำนวน 52,086 ล้านบาท สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 23,681 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากหลักประกันที่นำไปวางคู่สัญญา และสิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 13,066 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นในพันธบัตรรัฐบาล สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 12,947 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาล

Share: