“บลจ.บัวหลวง”...เปิดขายต่อ ‘BEQSSF’&‘BM70SSF’ สำหรับใช้สิทธิ ‘SSF ปกติ’ เริ่ม 1 ก.ค. นี้เป็นต้นไป

“บลจ.บัวหลวง”...เปิดขาย ‘กอง BEQSSF’ และ ‘กอง BM70SSF’ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 20 นี้ เป็นต้นไป โดยเงินที่ลงทุนหลัง 30 มิ.ย. 20 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบ ‘SSF ปกติ’ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี


รายงานข่าวจาก “บลจ.บัวหลวง จำกัด” (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดขาย ‘กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF)’ และ ‘กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF)’ ในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ปกติต่อทันที  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 20 นี้เป็นต้นไป ให้ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษี ‘กองทุน SSF ปกติ’ เข้าลงทุนได้ จากที่ก่อนหน้านี้เปิดให้ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษี ‘กองทุน SSF พิเศษ’ ลงทุนมาแล้ว  


การเปิดให้ลงทุนในรูปแบบ SSF ปกตินี้จะส่งผลให้ขนาดของทั้ง 2 กองทุนนี้ มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากเม็ดเงินลงทุนใน SSF ปกติ ที่เข้ามาเพิ่มเติม ช่วยขยายโอกาสในการลงทุนได้มากขึ้น ขณะที่ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 20 ‘กอง BEQSSF’ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 985.86 ล้านบาท และ ‘กอง BM70SSF’ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 741.51 ล้านบาท หรือรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้ง 2 กองทุนมากกว่า 1,727.37 ล้านบาท


​สำหรับเงื่อนไขการใช้วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษี SSF ปกตินั้น ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุด 30%  ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน  200,000  บาทต่อปี   และเมื่อรวมกับวงของเงินลงทุนเพื่อเกษียณอื่นๆ ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

Share: