“อริยทรัพย์ 7”

“วันอาฬหบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก คือ ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ แก่ ‘ปัญจวัคคีย์’ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จน ‘พระอัญญาโกณฑัญญะ’ ได้ดวงตาเห็นธรรมขออุปสมบทกลายเป็น ‘ภิกษุองค์แรกในโลก’  จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์นั่นเอง

           

เนื่องในโอกาสนี้ ทางทีมงาน ‘Wealththythai’ ได้นำเอาหลักธรรมในเรื่อง “อริยทรัพย์” มาฝากกัน

           

ในขณะที่ ‘ทรัพย์ทางโลก’ ที่ทุกคนแสวงหาไม่ว่าจะเป็นเงิน, บ้าน, ที่ดิน, รถ  ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้นนั้น ในทางธรรมยังมี ‘อริยทรัพย์’ เป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในตัวเรา อยู่คู่กับเราและมีผลเกื้อกูลต่อชีวิตของเราทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เป็นทรัพย์ที่สามารถเอาไปได้ต่างจากทรัพย์ทางโลก มีด้วยกัน 7 อย่าง ได้แก่ 

 

  1. ศรัทธา” คือ ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและในการดีที่ทำ
  2. “ศีล” คือ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ประพฤติถูกต้องดีงาม
  3. หิริ”คือ ความละอายใจต่อการทำความชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
  4. โอตตัปปะ”คือ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว เพราะเชื่อเรื่องผลของกรรม 
  5. “พาหุสัจจะ”คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก
  6. จาคะ”คือ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  7. ปัญญา” คือ ความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ รู้คิด รู้พิจารณา และรู้ที่จะจัดทำ

“อริยทรัพย์” เป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจ ดีกว่า ‘ทรัพย์ภายนอก’ เพราะไม่มีผู้ใดแย่งชิง ไม่สูญหายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ ทำใจให้ไม่อ้างว้าง ยากจน และเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ด้วย

Share: