“บลจ.กรุงไทย”...ส่ง ‘กอง KTGF1Y1’ อายุ 1 ปี ขายวันนี้ – 10 ก.ค. 20 นี้

 

“บลจ.กรุงไทย”...มองตลาดหุ้นผันผวนต่อเนื่อง แนะกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ ส่ง ‘กอง KTGF1Y1’ ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ ขายวันนี้ – 10 ก.ค. 20 นี้

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ‘กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์อินคัม1Y1 (KTGF1Y1)’ ตั้งแต่วันนี้- 10 ก.ค. 20 อายุโครงการประมาณ 1 ปี ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ 

 

       

ชวินดา หาญรัตนกูล

 

“อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน”

 

นางชวินดา ยังกล่าวอีกว่า ทั้งนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ ‘กอง KTGF1Y1’ คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คือ ‘Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I’ มีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

“สำหรับช่วงครึ่งปีหลังของปี 2020 ตลาดหุ้นไทยยังผันผวน ผู้ลงทุนควรกระจายความเสี่ยงไปยังหลายสินทรัพย์ โดยบริษัทเชื่อว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในปัจจุบัน พร้อมแนะให้นักลงทุนต้องกระจายการลงทุนมากขึ้น และควรตั้งเป้าถือลงทุนประมาณอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้เห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น”

 

Share: