“บลจ.กรุงไทย”...เสนอขาย ‘กอง KTHH’ - กองทุนควบประกัน IPO 3 – 18 ส.ค. 20 นี้

 

“บลจ.กรุงไทย”...ตอบโจทย์นักลงทุนด้วย ‘กองทุนควบประกัน’ คัดสรรแผนสุขภาพให้นักลงทุน ส่ง ‘กอง KTHH’ ขาย IPO 3 – 18 ส.ค. 20 นี้  

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะทำการเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ของ ‘กองทุนเปิดกรุงไทย ยกกำลังสุข (ภาพ) หรือ Krung Thai Happy Health (KTHH)’ ในวันที่ 3-18 ส.ค. 20 นี้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนใน หรือ มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Active Management 

 

          

ชวินดา หาญรัตนกูล


“โดยนอกจากการเพิ่มโอกาสด้านการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนยังได้สิทธิความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนดอีกด้วย โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มกับ ‘บมจ.ทิพยประกันภัย’ ตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการรับประกันภัย และสิ้นสุดความคุ้มครองในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน”

 

และเนื่องจากกองทุนนี้ให้การคุ้มครองในเรื่องประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด แต่หากนักลงทุนท่านใดมีโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกัน กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคดังกล่าว 

           

นางชวินดากล่าวเสริมว่า บริษัทพยายามสรรหาทางเลือกในสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบันท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบว่ากองทุนที่สามารถให้สิทธิพิเศษการคุ้มครองในเรื่องประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนั้น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจควบคู่ไปพร้อมๆ กับโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว หรือ ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เน้นโอกาสการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือโอกาสรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ โดยสามารถปรับระดับความคุ้มครองประกันสุขภาพตามมูลค่าเงินลงลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามที่ต้องการตามเงื่อนไขที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนกำหนดไว้ ซึ่งถือว่าป็นกองทุนที่คัดมาอย่างดี จบครบในกองเดียว โดยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก คือ 50,000 บาท และสามารถซื้อได้ 1,000 บาท ในครั้งถัดไป 

 

Share: