“บลจ.กรุงไทย”...ขาย ‘กอง KTGF1Y5’ อายุ 1 ปี เอาใจนักลงทุน ขายวันนี้ – 15 ก.ย. 20

“บลจ.กรุงไทย”...เพิ่มทางเลือกต่อสู่ยุคดอกเบี้ยต่ำ ส่ง ‘กอง KTGF1Y5’ ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 1 ปี ขายวันนี้ – 15 ก.ย. 20 นี้ 

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดเสนอขาย ‘กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y5 (KTGF1Y5)’ อายุโครงการประมาณ 1 ปี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.ย. 20 เพื่อเอาใจนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

 

          

ชวินดา หาญรัตนกูล

 

สำหรับ ‘กอง KTGF1Y5’ เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้

 

“อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน”

 

นางชวินดา ยังกล่าวอีกว่า ทั้งนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ ‘กอง KTGF1Y5’ คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองกองทุน คือ ‘Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – III C USD Acc’ ซึ่งมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

“ความน่าสนใจของกองทุนนี้ คือ การเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในช่วงดอกเบี้ยต่ำ กับการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก เน้นกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป ผ่าน Invesco บลจ.ระดับโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบ อายุตราสาร และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้”

 

ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท 

 

Share: