“9 แนวทาง” หารายได้...ของ ‘คนวัยเกษียณ’!!!

ปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือการเตรียมเงินไว้ไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณ จากผลการสำรวจของ “สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” พบว่า 62% ของคนทำงานในระบบที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล วางแผนการออมเงินสำหรับใช้ในวัยเกษียณผิดพลาด การทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ การหารายได้เพิ่มในช่วงวัยเกษียณจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว

 

KFC และ McDonald เชนฟาสต์ฟู้ดส์ที่ใหญ่ระดับโลกทั้งสองแบรนด์มีสิ่งที่เหมือนกันคือธุรกิจทั้งสองเริ่มต้นในขณะที่ผู้ก่อตั้งมีอายุ 62 ปี และมีคนวัยเกษียณก่อตั้งอีกหลายธุรกิจและตั้งใจทำจนประสบความสำเร็จ จึงไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นที่ดี”

 

การหาโอกาสสร้างรายได้จากสิ่งที่ถนัดจะเป็นแต้มต่อที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสของความสำเร็จคนเราทุกคนมีความสามารถและความถนัดในบางสาขาอาชีพเป็นพิเศษ ใน ‘ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence)’ ของ Professor Howard Gardner ได้จำแนกปัญญาซึ่งส่งผลต่อความถนัดในสายอาชีพเป็น 9 แนวทาง ซึ่งคนวัยเกษียณสามารถนำมาสำรวจและค้นหาความถนัดทางสายอาชีพของตนเองได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) มีความถนัดในการใช้และการเรียบเรียงภาษาได้อย่างสละสลวย อาชีพที่มีสามารถพิจารณา ได้แก่ นักแปล ล่ามนักเขียนนักพูด นักเล่านิทานนักหนังสือพิมพ์ ครูสอนภาษา

 

  1. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence) มีความเชี่ยวชาญถนัดทางด้านการคำนวณ การแก้ปัญหา สนใจเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ อาชีพหรือแนวทางการหารายได้คือ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ ครู-อาจารย์ รวมถึงการนำความรู้ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ในการเป็นที่ปรึกษา

 

 

  1. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) ความสามารถทางศิลปะ การวาดเขียน การจัดองค์ประกอบทางศิลป์ อาชีพที่เหมาะสมคืองานเกี่ยวกับการทำศิลปะ ภาพเขียน การถ่ายภาพ การออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ที่ให้บริการมากมาย


  2. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic Intelligence) มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นอย่างดีอาชีพที่เกี่ยวข้องคือ ครูสอนกีฬา นักแสดงนักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนรำ นักประดิษฐ์ นักปั้น ช่างซ่อมเครื่องจักร ศัลยแพทย์

 

  1. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) สามารถในการแยกแยะระดับเสียง ท่วงทำนอง จังหวะ การเข้าใจอารมณ์ของเพลง อาชีพที่เหมาะสมคือ นักดนตรี นักร้อง ขับร้องประสานเสียงนักแต่งเพลงนักวิจารณ์ดนตรี

 

  1. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) มีความเข้าอกเข้าใจการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาชีพที่เหมาะสมคือ นักบริหาร นักขาย ผู้จัดการ นักธุรกิจ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ ครู- อาจารย์

 

  1. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง(Intrapersonal Intelligence) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการและเป้าหมายของตนเองอาชีพที่เหมาะสมคือ เจ้าของกิจการ เป็นนายจ้างของตัวเอง นักคิด นักเขียน นักบวช นักปรัชญา นักจิตวิทยา 

 

  1. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆ รอบตัว มีความสุขกับการทำงานหรือกิจกรรม กลางแจ้ง อาชีพที่เหมาะสมคือ การทำเกษตรกรรม นักสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ นักสำรวจ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เดินทางท่องเที่ยว คนนำเที่ยว

 

  1. ปัญญาด้านการดำรงอยู่ (Existential Intelligence) ความสามารถในการตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปรัชญา ข้อคิดการดำรงชีวิตวัตถุประสงค์และคุณค่าของการมีชีวิต แนวทางการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องคือนักปรัชญา ผู้นำทางความคิด

 

“การลงมือทำและฝึกฝนอย่างจริงจังจะช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและเปิดโอกาสในการหารายได้ที่หลากหลายขึ้น นอกเหนือจากการ ‘ช่วยเพิ่มโอกาส’ ในการใช้เงินที่เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณแล้ว สิ่งสำคัญคือโอกาสในการช่วยเหลือทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมอย่างมีคุณค่าอีกด้วย”

 

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ [email protected],สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

 

Share: