“บลจ.กรุงไทย”...เดินหน้าขาย ‘กอง KTGF1Y6’ ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ วันนี้ – 22 ก.ย. 20 นี้

“บลจ.กรุงไทย”...ตอบโจทย์นักลงทุนยุคดอกเบี้ยต่ำ ส่ง ‘กอง KTGF1Y6’ ลุยตราสารหนี้ต่างประเทศ อายุ 1 ปี ขายวันนี้ – 22 ก.ย. 20 นี้


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงดอกเบี้ยต่ำ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขาย ‘กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y6 (KTGF1Y6)’ อายุโครงการประมาณ 1 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 22 ก.ย. 20 ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้

 

(ชวินดา หาญรัตนกูล)

 

 

“อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน”


นางชวินดา  ยังกล่าวอีกว่า ‘กอง KTGF1Y6’  มีความน่าสนใจ คือ เปิดโอกาศในการรับผลตอบแทนที่ดีในช่วงดอกเบี้ยต่ำ กับการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก เน้นกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป ผ่าน ‘Invesco’ บลจ.ระดับโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบ อายุตราสาร และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้


ทั้งนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ ‘กอง KTGF1Y6’ คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองกองทุน คือ ‘Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 III C USD Acc’ ซึ่งมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน


“ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยผู้สนใจสามารถลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เท่านั้น”

Share: