“บลจ.บัวหลวง”...ปันผล ‘กอง BBASIC’ 0.20 บาท วันที่ 30 ก.ย. 20 นี้

 

รายงานข่าวจาก “บลจ.บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง)” เปิดเผยว่า ‘กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC)’ เตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 10 จากผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 17 มี.ค. - 16 ก.ย. 20 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันที่ 23 ก.ย. 20 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 ก.ย. 20

 

“ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลของ ‘กอง BBASIC’ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงครั้งนี้ จ่ายปันผลแล้ว 10 ครั้ง คิดเป็นอัตราเงินปันผลรวมทั้งสิ้นที่จ่ายออกไป 8.79 บาทต่อหน่วย”

           

สำหรับ ‘กอง BBASIC’ เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

           

“กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน” 

 

Share: