ใบรับกรมธรรม์ สำคัญไฉน??

เมื่อเราตัดสินใจทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพและได้รับการอนุมัติ บริษัทจะออกเล่มกรมธรรม์ พร้อมใบรับกรมธรรม์ให้เรา โดยเราควรตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ของกรมธรรม์ให้ครบถ้วน  ก่อนที่จะเซ็นรับกรมธรรม์ หากเงื่อนไขในกรมธรรม์ ไม่ตรงตามที่ตัวแทนนำเสนอ หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการทำประกัน

 

เราสามารถใช้สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

 

กรณีซื้อผ่านตัวแทน ขอยกเลิกได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์

ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ขอยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์

 

ซึ่งโดยทั่วไป เราจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยหักค่าใช้จ่าย 500 บาท ต่อกรมธรรม์ หรือหักค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ส่วนเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่แต่ละบริษัทประกันกำหนด

             

ดังนั้นเราควรตรวจสอบเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วน ก่อนจะเซ็นชื่อในใบรับกรมธรรม์ทุกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเราเอง เพราะหากเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจทำประกันไว้ ผู้ที่จะเสียประโยชน์ คือตัวเรานั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

Share: