[Video] THG ผนึกความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์หัวใจการแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน มศว

THG ได้นำประสบการณ์จากการบริหารศูนย์หัวใจให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ระยะเวลากว่า 7 ปี มาดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์หัวใจการแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ ชลประทาน มศว ในการให้คำปรึกษา รวมถึงการรองรับคนไข้เพื่อแก้ปัญหาจำนวนแพทย์และศูนย์การรักษาที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ พร้อมเปิดให้บริการแก่คนไข้ 24 ชั่วโมง โดยมีอุปกรณ์การตรวจ รักษาที่ทันสมัย และมีความแม่นย

Share: