“บลจ.กรุงไทย”...ขายซีรีส์ ‘ตราสารหนี้ 1 ปี’ อย่างต่อเนื่อง วันนี้ – 5 ต.ค. 20 นี้

 

“บลจ.กรุงไทย”...ปลื้ม ซีรีย์ ‘ตราสารหนี้ 1 ปี’ เสียงตอบรับดี ขาย 6 กอง ใน 3 เดือนกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท พร้อมส่ง ‘กอง KTGF1Y7’ ขายต่อเนื่อง วันนี้ – 5 ต.ค. 20 นี้

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ บริษัทเปิดตัว ‘กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม’ ที่มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี เป็นซีรีส์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 6 ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุน มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้ง 6 กองทุน กว่า 16,000 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าเปิดเสนอขาย ‘กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y7 (KTGF1Y7)’ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ - 5 ต.ค. 20 เชื่อมั่นว่ากองทุนตราสารหนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำเป็นระยะยาว

 

                    

ชวินดา หาญรัตนกูล

 

“กอง KTGF1Y7 เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้”

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

นางชวินดา  ยังคงแนะนำให้ผู้ลงทุนเลือกจัดสรรและกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังทรัพย์สินต่างๆ ในสภาวะการลงทุนในปัจจุบัน โดย ‘กอง KTGF1Y7’ เป็นอีกทางเลือกที่เปิดโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี เน้นกระจายการลงทุน ในตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป ผ่าน Invesco บลจ.ระดับโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบ อายุตราสาร และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้

 

ทั้งนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ ‘กอง KTGF1Y7’ คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองกองทุน คือ ‘Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 -IV (Class C USD Acc)’ ซึ่งมีนโยบายลงทุน ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Share: