ก.ล.ต. และ World Bank ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดทุนไทย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ Ms. Cecile Thioro Niang ผู้จัดการสายงานการเงิน ความสามารถในการแข่งขัน และนวัตกรรม และนางสาวรัชฎา อนันตวราศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ภาคสภาบันการเงิน ของธนาคารโลก (World Bank) เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างกันในการพัฒนาตลาดทุนไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเงินที่ยั่งยืน (sustainable finance) การเข้าถึงตลาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการประกอบธุรกิจและมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน และการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณ รวมทั้งกรอบการกำกับดูแลตลาดทุน

 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ก.ล.ต. ได้ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ESG Integration for Institutional Investors” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ภายใต้แนวคิดการลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อผลตอบแทนของเงินลงทุนที่ยั่งยืน


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมพลังกันสร้างตลาดทุนที่จะเป็นกลไกไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน ซึ่งผู้ลงทุนนับว่ามีบทบาทสำคัญและเป็นแรงผลักดันหลักให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีบทบาทในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างจิตสำนึกด้าน ESG ด้วยการกำหนด “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน” หรือ I Code ในปี 2560 ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อ ESG โดยปัจจุบันมีผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมรับการปฏิบัติตาม I Code แล้วจำนวน 64 หน่วยงาน และ ก.ล.ต. จะเดินหน้าผลักดันเรื่องดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันในตลาดทุนและภาคการเงินต่อไป”


Ms.Cecile Thioro Niang ผู้จัดการสายงานการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม ธนาคารโลก กล่าวว่า “ธนาคารโลกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต. เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในเรื่อง ESG และพร้อมที่จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตลาดโลกที่ผ่านมาเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและกระทรวงการคลังในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการด้าน ESG ของธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย”


การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยสภาวะตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มการลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงได้นำเสนอรูปแบบหรือกลยุทธ์การลงทุน พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างการนำประเด็นหรือข้อมูลด้าน ESG มาผนวกในการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งการลงทุนด้วยหลัก ESG จะนำไปสู่การสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนไปสู่ยุคความยั่งยืน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน มากกว่า 50 คน

Share: