10 บจ.สินทรัพย์รวมมากสุดในตลาดหุ้นไทย BBL ครองแชมป์สินทรัพย์สูงสุด

เคยมั้ย? บางครั้งก็อยากรู้ว่าในตลาดหุ้นไทยเรา บริษัทไหนบ้างมีสินทรัพย์รวม (Total Asset) มากที่สุด บางทีก็ได้แต่นั่งคิดว่าจะหาข้อมูลมาจากไหน และในจำนวนนั้นมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม อยู่ในระดับที่มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นในวันนี้ Wealthy Thai ได้รวบรวมมาฝากนักลงทุนแล้ว

 

โดยอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม จะบอกเราถึงส่วนที่แสดงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทลงทุนไป โดยบริษัทไหนมีค่าอัตราส่วนนี้ยิ่งสูง บริษัทนั้น ๆ จะสามารถใช้เงินทุนที่ต่ำในการสร้างรายได้ และแสดงถึงมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ได้ดี ใช้สินทรัพย์ได้อย่างคุ้มค่า แต่ถ้ามีค่าต่ำ แสดงว่าบริษัทนั้นๆ อาจใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างไม่เต็มที่ หรือเป็นกิจการที่จำเป็นต้องลงทุนสูงเพื่อดำเนินกิจการ

 

Wealthy Thai ได้สำรวจข้อมูลผ่าน setsmart.com พบว่า สิ้นไตรมาส 2/63 บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด 10 อันดับ (เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย) ได้แก่ BBL, KBANK, KTB, SCB, BAY, PTT, TMB, CPF, SCC และ PTTEP โดยในข้อมูลดังกล่าวพบว่า 5 อันดับแรกจะเป็นกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุดของตลาดหุ้นไทย แต่ใน 10 อันดับดังกล่าว CPF ถือว่าเป็นบริษัทที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวมมากที่สุด ตามด้วย PTT และ SCC


 

หุ้นแบงก์สินทรัพย์รวมมากสุดในตลาดหุ้น

 

อันดับหนึ่ง BBL ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,806,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411,073 ล้านบาท จากสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการรวมสินทรัพย์ของธนาคารเพอร์มาตา หากไม่รวมธนาคารเพอร์มาตา เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 0.7% และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 2.0% จากสิ้นเดือนมีนาคม 2563 และหากเทียบกับสิ้นเดือนธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 3.4% และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 8.3%

 

อันดับสอง KBANK สินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทย่อย ณ สิ้นไตรมาส 2/2563 มีจำนวน 3,585,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นไตรมาสก่อน จำนวน 102,273 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.94% ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และเงินลงทุนสุทธิ

 

 

อันดับสาม KTB สิ้นไตรมาส 2/63 มีสินทรัพย์รวม 3,171,322.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/63 ที่อยู่ระดับ 3,163,060.36 ล้านบาท ส่วนอันดับสี่ SCB ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,110,567.01 ล้านบาท ลดลง 4.7% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลงเล็กน้อย

 

 

และอันดับห้า BAY ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สินทรัพย์รวมอยู่ที่จํานวน 2,509,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% จากเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 86,907 ล้านบาท หรือ 26.2% ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร 57,886 ล้านบาท และเงินฝากกับสถาบันการเงินจํานวน 29,551 ล้านบาท  เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 36,861 ล้านบาท หรือ 2.0% ส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนของธนาคารสําหรับสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามความต้องการของภาคธุรกิจ และเงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 26,374 ล้านบาท หรือ 22.3% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทนเบ็ดเสร็จอื่น

 Share: