“บลจ.ยูโอบี”...ชู ‘กอง TCMF-I’ ตอบโจทย์ลูกค้านิติบุคคลใช้บริหารสภาพคล่อง

 

“บลจ.ยูโอบี”...แนะลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ-บริหารสภาพคล่อง ใช้ ‘‘กอง TCMF-I’ กองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนโดดเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม แก่นักลงทุนนิติบุคคล เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้คุณภาพ สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการและได้รับเงินค่าขายคืนวันทำการถัดไป

 

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นโอกาสท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบันที่ผันผวน ทั้งจากปัจจัยสถานการณ์โควิดที่ยังมีอยู่ และภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำที่อัตรา 0.5% และคาดว่าจะคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงปี 2021 การลงทุนในกองทุนตลาดเงินจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่มีระดับความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องของกองทุนสูง

 

         

รัชดา ตั้งหะรัฐ

 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่มีความมั่นคง โดยแนะนำสำหรับนักลงทุนนิติบุคคล, สถาบัน เพื่อการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก”

 

น.ส.รัชดา ยังกล่าวอีกว่า ‘กองทุน TCMF-I’ เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม Money Market General จัดกลุ่มโดย Morningstar Thailand จากกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ active โดยมีการปรับพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ประกอบกับการคิดค่าธรรมเนียมของกองทุนในอัตราที่ต่ำ ทำให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันและตั้งแต่จัดตั้งกองทุน อยู่ที่ 0.94% ต่อปี และ 1.33% ต่อปี ซึ่งให้ผลการดำเนินงานสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ย 3 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ อยู่ที่ 0.40% ต่อปี และ 0.82% ต่อปี ตามลำดับ (ที่มา : Morningstar Thailand, 30 ก.ย. 2020)

 

           

“การลงทุนในสภาวะปัจจุบันที่ตลาดยังไม่มีความชัดเจน และมีความผันผวนจากปัจจัยการระบาด COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่ อีกทั้งประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในต้นเดือน พ.ย. ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนทั่วโลก ‘กองทุน TCMF-I’ จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนิติบุคคลหรือกลุ่มสถาบัน เพื่อกระจายการลงทุนและสร้างความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุน พร้อมคำนึงถึงการดำรงสภาพคล่องที่เพียงพอ”

 

 

กลยุทธ์การลงทุน ‘กองทุน TCMF-I’ จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพและมีความมั่นคง โดยกว่า 70% ของพอร์ตการลงทุนนั้น ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเงินฝาก (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2020)  และลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ขึ้นไป โดย ‘กองทุน TCMF-I’ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องและแสวงหาการลงทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้งเงินลงทุนของนักลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบันยังมีโอกาสเติบโตในช่วงภาวะตลาดผันผวนและอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย ทั้งนี้นักลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ทุกวันทำการ และจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป (T+1)

Share: