CPALL ประกาศชัดไม่เพิ่มทุน ชี้การขายหุ้นกู้ ผลตอบรับดีเยี่ยม

สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) รายงานว่า ตามที่มีกระแสข่าวซีพี ออลล์ เตรียมเพิ่มทุนนั้นบริษัทขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุนแต่อย่างใด เนื่องจากผลการเสนอขายหุ้นกู้ซีพี ออลล์ เมื่อวันที่ 21-22, 24-25 และ 26 กันยายนที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี


จนทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้
          

จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มาจาการที่หุ้นกู้ ซีพี ออลล์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นกิจการที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมค้าปลีกที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

Share: