“ข้าราชการ” เกษียณอย่างมีชัย...เพียงใส่ใจพอร์ต ‘กบข.’ !!!

ในปัจจุบันความใฝ่ฝันของคนกลุ่มหนึ่ง อยากมี “อิสรภาพในการใช้ชีวิต” เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นนายตัวเอง แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนใจอยากรับราชการเนื่องจาก การรับราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีการจ้างงานจนถึงเกษียณอายุมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงบิดามารดา คู่สมรส และบุตร หลังเกษียณก็มีเงินบำเหน็จบำนาญให้เลือกรับได้อีก


“นอกจากความมั่นคง และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีโอกาสในการเก็บเงินก้อนจากการเป็นสมาชิก กบข. อีกด้วยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินออมในบัญชีของสมาชิก กบข. พอร์ตลงทุนที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำในการเลือกแผนลงทุน กบข. กันนะคะ”

 

 

ทำความรู้จัก กบข.

“กบข.” หรือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับข้าราชการมีความคล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาคเอกชน นั่นคือ ในแต่ละเดือนจะมีการนำเงินสะสมของสมาชิก 3% ของเงินเดือนเข้ากองทุนเรียกว่า เงินสะสมสมาชิกสามารถออมเพิ่มโดยสมัครใจได้อีก 1-12% ของเงินเดือน เรียกว่า เงินสะสมส่วนเพิ่ม


ภาครัฐในฐานะนายจ้างจะช่วยสมทบให้ 3% เรียกว่าเงินสมทบและมีเงินชดเชยให้อีก 2% ของเงินเดือน เรียกว่า เงินชดเชย นอกจากนี้ยังมีเงินก้อนที่ภาครัฐนำส่งให้ครั้งเดียว เฉพาะข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 แล้วเลือกเป็นสมาชิก กบข. เรียกว่า “เงินประเดิม”


โดยกบข. จะนำเงินทั้งหมดไปลงทุนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

  1. ส่วนของเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม และเงินสมทบจากทางภาครัฐ นำไปลงทุนตามแผนที่สมาชิกเลือก

  2. เงินชดเชยและเงินประเดิม นำไปลงทุนในแผนหลักตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

7 แผนการลงทุน...ที่สมาชิกเลือกลงทุนได้

  1. แผนตลาดเงิน - เน้นรักษาเงินต้น ลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้น 100% เป็นแผนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับทุกแผน และผลตอบแทนจากการลงทุนอาจต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ

  2. แผนตราสารหนี้ - เน้นรักษาเงินต้น โดยลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวสูงกว่าแผนตลาดเงิน

  3. แผนหลักกบข. - การลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาว มีการกระจายความเสี่ยงในหุ้น 18% ตราสารหนี้ 67% อื่นๆ 15% มีความเสี่ยงปานกลาง

 

 

  1. แผนผสมหุ้นทวี - มีสัดส่วนของหุ้นมากกว่าแผนหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว ลงทุนในหุ้น 35% ตราสารหนี้ 51% อื่นๆ 14% มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

  2. แผนตราสารทุนไทย - ผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ในระดับสูงที่สุด เทียบกับแผนการลงทุนอื่นๆ ของ กบข.โดยลงทุนในหุ้นไทย 100% และมีความเสี่ยงสูงสุดเช่นกัน

  3. แผนสมดุลตามอายุ - หากไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนหรือ ไม่มีเวลาติดตามข้อมูล และไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ การเลือกแผนนี้เพียงครั้งเดียว จะปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย

  4. แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย - เป็นแผนการลงทุนใหม่ล่าสุด เริ่มตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2563 ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานไทย สำหรับสมาชิกที่ต้องการผสมสัดส่วนแผนการลงทุนด้วยตนเอง มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง


“นอกจากแผนการลงทุน 7 แผน สมาชิกสามารถกำหนดสัดส่วนได้เองตามความพอใจ และกรณีที่ไม่ได้เลือกแผนใดแผนหนึ่งเงินออมจะถูกนำไปลงทุนในแผนหลัก กบข.”

 

ผลตอบแทนของแต่ละแผนการลงทุนย้อนหลัง

 

 

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี  (หลังหักค่าใช้จ่าย) ของแต่ละแผน ณ 31 ธ.ค. 2562 เรียงตั้งแต่แผนตลาดเงิน (1.60%) แผนตราสารหนี้ (2.79%) แผนหลัก (4.10%) แผนผสมหุ้นทวี (4.64%) แผนตราสารทุนไทย เริ่ม 8 ม.ค.2562 จึงยังไม่มีผลตอบแทนย้อนหลังให้ดูเช่นเดียวกับแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เพิ่งจัดตั้ง

 

 

แนะนำหลักในการเลือกแผนลงทุน

“นโยบายการลงทุน” ของแผนหลักถูกออกแบบขึ้น โดยประเมินจากค่าเฉลี่ย เช่น อายุเฉลี่ย เงินเดือนเฉลี่ย เป็นต้น การลงทุนในแผนหลักจึงอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน   แผนการลงทุน กบข. มีหลากหลายและแต่ละแผนก็มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน สมาชิกจึงควรเลือกให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ระยะเวลาการลงทุนรวมถึงเป้าหมายในการลงทุน เช่น หากท่านรับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางค่อนข้างต่ำอาจเลือกลงทุนได้ตามแผน 1, 2, 3 แต่ก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนจะค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะแผน 1 เหมาะสำหรับการพักเงินในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไม่เหมาะสมกับการลงทุนในระยะปานกลางถึงยาว


แต่หากท่านรับความเสี่ยงได้ในระดับที่สูงขึ้น สามารถทนเห็นมูลค่าเงินลงทุนลดลงชั่วคราวได้ ก็สามารถเลือกลงทุนในแผน 4, 5 การเลือกแผนลงทุนด้วยตนเองจะต้องมีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงตลอด ซึ่งอาจไม่เหมาะกับหลายๆ ท่าน จึงเกิดแผนสมดุลตามอายุเพื่อให้การเลือกแผนลงทุนง่าย ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ อย่างเหมาะสมตามช่วงอายุของเรา


“อย่างไรก็ดี สมาชิกควรเข้าใจว่าการลงทุนใน กบข. เป็นการ ‘ลงทุนระยะยาว’ เพื่อการเกษียณ หากยังมีเวลาก่อนเกษียณอีกมาก ควรใส่ใจเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสม อย่างน้อยก็ควรเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสที่เงินจะเติบโตจากพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้น”


ไม่เช่นนั้นแล้ว เมื่อถึงเวลาเกษียณ เงินอาจไม่เพียงพอ ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง ว่าทำไมตอนนั้นเราถึงไม่ใส่ใจนะ เริ่มต้นให้ดีวันนี้ จะได้เกษียณอย่างมีชัยในวันข้างหน้ากันนะคะ


ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่[email protected], สมาคมนักวางแผนการเงินไทย Facebook Fanpageและ www.tfpa.or.th

Share: