ก.ล.ต. ชูหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน” สร้างแรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความยั่งยืน

สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ในฐานะหน่วยงานกำกับและพัฒนาตลาดทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (.. 2562-2565) หรือ National Action Plan on Business and Human Rights (แผน NAP) โดยมีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักการชี้แนะฯ UNGPs)

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนรวมถึงการพิจารณาหลักสูตรและเครื่องมือต่างๆเป็นการบูรณาการร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับพันธกิจตามแผน NAP จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน


โดยมีที่ปรึกษาคณะทำงานได้แก่ (1) ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ (2) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
(3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ และ (4) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก... โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก... เป็นประธานคณะทำงาน และมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, UNDP, TRBN และ GCNT เป็นต้น


 

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทย ให้สามารถผนวกเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ากับการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม และสามารถจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยในแบบรายงานเดียว (แบบ 56-1 One report) ได้ภายในปี 2565


... และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรอบรม ตามที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้เห็นชอบให้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้จัดทำและกำหนดโครงสร้างหลักสูตรอบรมและสัมมนา โดยคาดว่าจะเริ่มจัดอบรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2564 เป็นต้นไป และไม่มีค่าใช้จ่าย


สำหรับแผนการดำเนินการตามหลักสูตรดังกล่าวในช่วงต้นจะเริ่มจากจัดสัมมนากลุ่มย่อยผู้บริหารระดับสูง - กลาง เพื่อระดมความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลที่เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติของธุรกิจภายใต้กรอบ UNGPs   รวมทั้งเพื่อใช้จัดทำแนวทางสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สามารถจัดทำข้อมูลด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One report


รวมถึงเตรียมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (CEO Dialogue) เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในเชิงนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหาร นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและการจัดทำนโยบายที่สนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และจะจัดให้มีหลักสูตรอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทจดทะเบียนสำหรับบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งต่อไป


ปัจจุบันแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG รวมถึงประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยั่งยืน เป็นแนวทางที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเม็ดเงินลงทุนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก... จึงมีบทบาทในการร่วมสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในเรื่อง ESG เพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้ลงทุนทั่วโลกที่ให้ความสนใจและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ระดับเลขาธิการ ครั้งที่ 33 ... ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้สมาชิกพิจารณาส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงประเด็น Business and Human Rights ตามหลักการชี้แนะฯ UNGPs ด้วย

Share: