“เป็นกลยุทธ์สำคัญ”...ที่บริษัทใช้สื่อสาร ‘ผลการดำเนินงาน’ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย!!!

“การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน” คือ การเปิดเผยข้อมูลผลที่บริษัทได้ดำเนินงานไปในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance) เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลด้านความยั่งยืน เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ กำไร/ขาดทุน เป็นต้น ให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าคู่ค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทำให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

“ในปัจจุบันผลการดำเนินงาน ‘ด้านความยั่งยืน’ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำธุรกิจและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่หลายบริษัทใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ”

บริษัทสามารถใช้แนวทาง “การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน” ของหลายองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้ เช่น GRI(Global Reporting Initiative) หรือ UNGC(United Nations Global Compact) หรือองค์กรที่เน้นการรายงานเฉพาะประเด็น เช่น Carbon Disclosure Project (CDP) เป็นต้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนเหล่านี้ส่วนใหญ่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวทางอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนและได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในลักษณะที่เสริมประโยชน์ต่อกัน

“และแม้มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การให้เปิดเผยข้อมูลแต่ทุกรายก็เน้นวิธีการทบทวน ตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท”

“การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน” ดังกล่าวอาจทำได้ในรูปแบบของรายงานแยกต่างหากออกมาอีกเล่มที่เรียกว่า “รายงานความยั่งยืน” หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยบน website ของบริษัทภายใต้หัวข้อต่างๆ หรือไปเป็นส่วนหนึ่งของ ‘รายงานประจำปี/แบบ 56-1’

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศปรับเกณฑ์รวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีให้เป็นรายงานเดียวกัน เรียก “แบบ 56-1 One Report” เพื่อลดภาระให้กับบริษัทจดทะเบียนในการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยมีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อสะท้อนการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้หัวข้อด้านความยั่งยืนที่กำหนดให้เปิดเผยใน “แบบ 56-1 One Report” ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ได้แก่

  • นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยแสดงลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
  • การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมโดยแสดงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตลอดจนผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคมโดยแสดงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่ารวมถึงเป้าหมายการจัดการด้านสังคมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  • โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหารพนักงานและอื่นๆ
  • รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา และสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

“ยิ่งบริษัทจัดเต็มใน ‘การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน’ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ ‘นักลงทุน’ ที่สนใจลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีข้อมูลให้พิจารณาตัดสินใจมากขึ้น รวมถึง ‘บริษัทจัดทำ Rating’ หรือ ‘ดัชนีด้านความยั่งยืน’ ก็จะมีข้อมูลในการพิจารณาให้คะแนนทำให้บริษัทอยู่ในกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเท่านี้บริษัทอื่นที่สนใจอยากเป็นคู่ค้า คู่ธุรกิจ หรือพันธมิตรธุรกิจ กับบริษัทก็จะมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเนื่องจากเห็นข้อมูลถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างอิง : ข่าว ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เพื่อลดภาระให้บริษัทจดทะเบียนส่งรายงานเดียว (แบบ 56-1 One Report) พร้อมยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG และคู่มือการจัดทำแบบ 56-1 One Report