“ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)”...เครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืน & ผนวก ‘ปัจจัยด้าน ESG’ เข้ากับการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 “สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ได้ออกประกาศเพื่อให้กิจการที่มีเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนสามารถออกและเสนอขาย “sustainability-linked bond


โดยกำหนดเกณฑ์การอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผู้ลงทุนยังได้ระดับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น การกำหนดนิยามและลักษณะตราสาร และการเปิดเผยรายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และการรายงานภายหลังการเสนอขาย รวมทั้งกำหนดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) เข้ามาช่วยประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลทั้งก่อนและหลังการเสนอขายตราสารด้วย


สำหรับ sustainability-linked bond” มีลักษณะสำคัญคือ มีข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตราสารอ้างอิงกับผลความสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายแก่ผู้ถือตราสารในอัตราที่กำหนด (step-up coupon) หากผู้ออกทำตามเป้าหมายไม่สำเร็จ หรือการลดอัตราดอกเบี้ย (step-down coupon) หากผู้ออกทำตามเป้าหมายสำเร็จ โดยในระยะแรกข้อตกลงดังกล่าวจะต้องเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และไม่ซับซ้อนเท่านั้น


“ทั้งนี้ ‘sustainability-linked bond’ ไม่มีข้อกำหนดเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน ซึ่งต่างจากตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (social bond) หรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) ที่ต้องนำเงินไปใช้สำหรับโครงการที่พัฒนาสังคมหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อจำกัดสำหรับบางธุรกิจที่มีโครงการเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมูลค่าไม่สูงมาก” 


นอกจากนี้ เพื่อให้ตลาดทุนมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนและการระดมทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ หรือแบบไฟลิ่ง


สำหรับการออกเสนอขาย “sustainability-linked bond” พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการออกเสนอขาย green bond, social bond และ sustainability bond ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เช่นเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์