Official Update :
SET/SEC News Update
ADVANC: แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (F24-1)
21.10.2564
SET/SEC News Update
ADVANC: แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการ
21.10.2564
SET/SEC News Update
UBIS: SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ UBIS
21.10.2564
SET/SEC News Update
UBIS: แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
21.10.2564
SET/SEC News Update
UBIS: แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออก UBIS-W1, แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 3)
21.10.2564
SET/SEC News Update
UBIS: จ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็นเงินสด (แก้ไขครั้งที่ 2)
21.10.2564
SET/SEC News Update
GOLDPF: คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
21.10.2564
SET/SEC News Update
GOLDPF: สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
21.10.2564
SET/SEC News Update
GOLDPF: งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
21.10.2564
SET/SEC News Update
CHO: แจ้งแผนดำเนินงาน CHO Tech Riders 2030 (Technology Riders)
21.10.2564
SET/SEC News Update
CHO: หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
21.10.2564
SET/SEC News Update
XPG: การแจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล
21.10.2564