“Benchmark” เกณฑ์มาตรฐาน...ไว้ส่อง ‘ผลงานกองทุน’!!!

สำหรับใครหลายคน ก่อนที่จะตัดสินใจการลงทุนใน “กองทุนรวม” หนึ่งครั้งนั้น อาจจะมีการศึกษาข้อมูลของกองทุนประเภทที่ตนเองสนใจ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุน

 

แต่รู้หรือไม่ว่าจะเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนในกองทุนรวม สามารถที่จะเปรียบเทียบดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ตัวเองลงทุนอยู่ได้ ก็คือ “เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)” โดยกองทุนรวมที่บริหารการลงทุนได้ดีนั้น อย่างน้อยก็ต้องมีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ไม่น้อยกว่า ‘เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)’ นั่นเอง

 

ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)” ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญมาแชร์ให้แก่นักลงทุนที่สนใจหรือไม่เคยรู้ข้อมูลดังกล่าว

 

“นักลงทุนสถาบัน” ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ‘Benchmark’ มาก

 

สำหรับ “เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)” เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะเป็นดัชนีที่ชี้ให้ผู้ลงทุนได้ทราบว่า

 

-กองทุนรวมที่ผู้ลงทุนถืออยู่นั้น ควรจะให้ผลตอบแทนเท่าใดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการวัดผลช่วงหนึ่งๆ

-กองทุนรวมที่ผู้ลงทุนถืออยู่นั้น ให้ผลตอบแทน ‘สูงกว่า’ หรือ ‘ต่ำกว่า’ ผลตอบแทนที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด

 


“ซึ่งหมายความว่า Benchmark จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้ทราบว่ากองทุนรวมที่ตัวเองลงทุนอยู่นั่น เมื่อเทียบกับ Benchmark แล้วเป็นอย่างไร แต่ถ้าในช่วงเวลาเดียวกันกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า Benchmark ก็ถือว่ากองทุนนั้นสามารถทำผลงานได้ดีและมีผลงานชนะตลาดมากน้อยแค่ไหนก็พอจะทำให้มองเห็นภาพได้เช่นกัน”

 

       

 

           

ในปัจจุบันเครื่องมือดังกล่าว ยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่ม ‘นักลงทุนบุคคล’ มากนัก แต่ในกลุ่ม ‘นักลงทุนสถาบัน’ ได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็น “หัวใจสำคัญ” ของการลงทุนเลยทีเดียว เพราะสามารถระบุถึงสินทรัพย์ต่างๆ เอาไว้ว่าไปลงทุนในอะไร เป็นหุ้น ตราสารหนี้ หรือลงทุนในสินทรัพย์อะไรเอาไว้อย่างชัดเจน

 

โดยนักลงทุนสถาบันจะใช้ประโยชน์จาก Benchmark ค่อนข้างมาก จึงไม่อยากให้นักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราละเลยกันไป การใช้ Benchmark ของนักลงทุนสถาบัน มีข้อสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องของอัตราผลตอบแทนในระยะยาวของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้วย ทำให้การจัดสินทรัพย์ในการลงทุน (Asset Allocation) การเลือกผู้จัดการกองทุน แล้วก็ความคาดหวังของผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย

 

“ดังนั้น Benchmark ที่ดีจะต้องสะท้อนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ ได้ค่อนข้างดี ไม่คลุมเครือ ที่สำคัญ Benchmark ควรจะเป็นอะไรที่ผู้จัดการลงทุนต้องไปลงทุน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคาดหวังที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน”

 

          +++กราฟฟิกแปะ+++

 

“อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานในอดีตเป็นเพียงข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันผลงานในอนาคตของกองทุนรวมนั้นแต่ประการใด แต่สามารถสะท้อนถึงความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานได้ว่า กองทุนนั้นมีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดเป็นเช่นไร มีความสม่ำเสมอของผลตอบแทนหรือไม่ ซึ่งนักลงทุนจะต้องศึกษาให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงทุน”

Share: